Algemene voorwaarden Typisch Ellie – Heerhugowaard

 1. Een cursusovereenkomst is bindend als Typisch Ellie de inschrijving heeft ontvangen en de cursist een bevestiging heeft ontvangen van de te volgen cursus.
 2. Typisch Ellie behoudt zich het recht om een cursus te annuleren bij onvoldoende aanmeldingen.
 3. Typisch Ellie behoudt zich het recht om een typecursus te beëindigen in geval van zeer zwaarwegende omstandigheden bij docent en/of leslocatie.
 4. In verband met het online programma en de noodzaak om thuis te oefenen is toegang tot het internet thuis noodzakelijk.
 5. Typisch Ellie is niet aansprakelijk voor het ondeugdelijk functioneren van een PC/laptop en internetverbinding op een locatie of van de cursist.
 6. Het niet volgen van de lessen ontheft de cursist niet van de betalingsverplichtingen.
 7. Indien de cursist vanwege medische redenen de typecursus niet kan volgen, kan deze ( na overleg van een medische verklaring) deelnemen aan een andere typecursus op een nader te overleggen tijdstip. Eventuele meerkosten kunnen hiervoor in rekening worden gebracht.
 8. Reeds betaalde lesgelden worden niet gerestitueerd.
 9. Typisch Ellie hanteert een betalingstermijn van 7 dagen na inschrijving. Indien de ouders/verzorgers in gebreke of in verzuim zijn in de (tijdige) nakoming van zijn/haar betalingsverplichtingen zullen extra administratiekosten worden berekend. Eventuele incassokosten zullen tevens voor rekening zijn van de te betalen partij.
 10. Typisch Ellie behoudt zich het recht om alle prijzen binnen redelijke grenzen te verhogen. Dit zal ten minste 3 maanden van te voren worden gemeld.
 11. Lessen dienen 24 uur van te voren worden afgemeld. Gemiste lessen kunnen niet worden ingehaald.
 12. Typisch Ellie heeft de plicht te zorgen voor een regelmatig verloop van de cursus. Mocht een les door overmacht niet door kunnen gaan dan kan de les worden verschoven, waardoor ook de einddatum zal verschuiven.
 13. Mocht de cursus op de gewenste tijd niet meer beschikbaar zijn, bestaat voor de cursist(e) de mogelijkheid om naar een andere groep uit te wijken. Hiervan zal de cursist(e) tijdig op de hoogte worden gesteld.
 14. Typisch Ellie beschikt over een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering, maar is niet verantwoordelijk voor het opzettelijk schade toebrengen aan de door Typisch Ellie gebruikte apparatuur op de leslocatie. De kosten hiervan zullen worden verhaald op de cursist(e).
 15. De cursus kan worden afgesloten na het voldoen van het examengeld met een VSLM-examen en een diploma, mits er thuis voldoende is geoefend en aan de exameneisen is voldaan. Als er wel voldoende is geoefend, maar niet aan de exameneis is voldaan, ontvangt de cursist(e) een certificaat. In uitzonderingsgevallen bestaat de mogelijkheid om nog een extra les te volgen om alsnog aan het examen te kunnen deelnemen. Mits er dan wel aan de exameneisen is voldaan.
 16. Indien het examen door ziekte (medische verklaring overleggen) niet kan worden gemaakt, zal naar een andere examenmogelijkheid gekeken worden.
 17. De ouders/verzorgers dienen erop toe te zien dat de cursist(e) dagelijks minimaal 30 minuten thuis oefent.
 18. Het is niet geoorloofd dat derden gedurende de typecursus gebruik maken van de typelicentie. Typisch Ellie heeft dan geen goed overzicht.
 1. Bij klachten/ontevredenheid over de cursus kan contact worden opgenomen met Typisch Ellie via de mail info@typischellie.nl of telefonisch (072-5719968) U ontvangt dan zo spoedig mogelijk een reactie.
 1. Tijdens de cursus gebruikt de cursist het internet alleen voor de cursus van Typisch Ellie.
 2. De cursist mag geen informatie (adres, namen, wachtwoorden, privézaken van andere cursisten en Typisch Ellie) gebruiken op het internet.
 3. Social media mag tijdens de cursus alleen gebruikt worden met toestemming van Typisch Ellie.