Privacybeleid Typisch Ellie

Typisch Ellie, gevestigd aan Coryluslaan 40, 1702 VN Heerhugowaard, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals
weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens
www.typischellie.nl
Coryluslaan 40
1702 VN Heerhugowaard
Tel: 0725719968

Persoonsgegevens die wij verwerken
Typestudio Typisch Ellie verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of
omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummers
 • School
 • E-mailadressen
 • Foto’s na aparte schriftelijke toestemming
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan
  te maken, in correspondentie en telefonisch
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website
 • Gegevens van personen jonger dan 16 jaar. Typestudio Typisch Ellie verwerkt uw persoonsgegevens
  voor het inschrijven via een contactformulier, inschrijfformulier, account aanmaken op Typeworld, het gebruik van de managersfunctie op Typeworld. Beiden van uitgeverij Instruct Bodegraven.

Typisch Ellie verzamelt informatie op de website voor/om:

 • Het afhandelen van een inschrijving en de daarbij behorende betaling
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Om diensten bij u af te leveren en u over uw voortgang te informeren
 • Typisch Ellie analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en
  het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.
 • Typisch Ellie verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming
Typisch Ellie neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Typisch Ellie) tussen zit. Typisch Ellie gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:

 • Typeworld (Het programma waarmee typeles wordt gegeven)
 • E-boekhouden.nl (Boekhoud-programma)
 • Outlook (e-mail programma)Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
 • WordPress (Het programma waarmee de website wordt gebouwd)
 • Mollie betaalsystemen

Typisch Ellie bewaard de persoonsgegevens niet langer dan twee jaar vanaf de inschrijving van Typeworld. Dit betreft, Naam, adres, woonplaats, e-mails, geboortedatum, woonplaats, school en telefoonnummers.

Delen van persoonsgegevens met derden (zie tabel onderaan deze pagina) 
Typisch Ellie deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een vewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Typisch Ellie blijft
verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt Typestudio Typisch Ellie uw persoonsgegevens
aan andere derden. Dit doen wij alleen met uw nadrukkelijke toestemming.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Typestudio Typisch Ellie en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar typischellie@ziggo.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone,  de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Typestudio Typisch Ellie wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Typestudio Typisch Ellie neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via:
email: typischellie@ziggo.nl
of bel: 072-5719968.

De website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over website bezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via typischellie@ziggo.nl, dan verwijderen wij deze informatie.